Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

PC. Ex. Abertos

2024

Expedientes abertos

Neste momento non hai licitacións en estado: "Abertas"

Licenzas SPSS

Contratación de 116 CVUs (Campus Value Units) de los productos IBM SPSS
Statistics Premium y 102 CVUs IBM SPSS Amos, ambos productos, Campus Edition, o equivalente.

CX-24-01

Data de publicación:

21/05/2024

Data de peche:

05/06/2024

#
Datos
Descrición
1
Expediente
CX-24-01
2
Organo de Contratación:
Presidencia do Consello de Goberno do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicaciones de Xestión Universitaria. Cixug
3
Estado da Licitación:
En Trámite
4
Obxecto do contrato:
Contratación de 116 CVUs (Campus Value Units) de los productos IBM SPSS Statistics Premium y 102 CVUs IBM SPSS Amos, ambos productos, Campus Edition, o equivalente.
5
Orzamento base de licitación sen impostos:
89.023,50 Euros
6
Valor estimado do contrato:
107.718,43 Euros
7
Tipo de Contrato:
Subministracións
8
Código CPV:
48000000 – Paquetes de software e sistemas de información.
9
Lugar de Execución:
España – A Coruña
10
Procedemento de contratación:
Aberto

2023-11, 21, Matlab, Portal.
Anuncio de Formalización de Contrato.

2023-11, 03, Matlab, Portal.
Anuncio de Adxudicación.

2024-05, 21, SPSS, Portal.
Anuncio de licitación.

Actas da Mesa de Contratación

2023-09, 05, Matlab, MC, 1ra Reunión, Acta

2023-09, 12, Matlab, VC, 2da, Reunion, Acta, FD

2023-10, 03, Matlab, MC, 3ra Reunión, Acta, FD

2023-10, 20, Matlab, MC, 5ta, Reunion, Acta, FD

Documentación Prego (Versión Galego)

gl, 2024-05, 15, SPSS, 01, Acordo de Inicio, Exp. Contratación

gl, 2024-05, 15, SPSS, 02, Prego Prescripcións Técnicas

gl, 2024-05, 15, SPSS, 03, Memoria Xustificativa

gl, 2024-05, 15, SPSS, 04, Aprobación expediente e Autorización gasto

gl, 2024-05, 15, SPSS, 05, Cláusulas administrativas

gl, 2024-05, 21, SPSS, Mesa de Contratación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

Documentación Pregos (Versión Castelán)

sp, 2024-05, 15, SPSS, 01, Acuerdo de Inicio, Exp. Contratación

sp, 2024-05, 15, SPSS, 02, Pliego Prescripciones Técnicas

sp, 2024-05, 15, SPSS, 03, Memoria Justificativa

sp, 2023-06, 19, Matlab, 04, Aprobación expediente y Autorización gasto

sp, 2024-05, 15, SPSS, 04, Aprobación expediente y Autorización gasto

sp, 2024-05, 21, SPSS, Mesa de Contratación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

2023-05, 14, Matlab ou Equivalente, Portal, Anuncio de Licitación

Scroll ao inicio