Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

11a3, CG. Competencias

Competencias

Son competencias do Consello de Goberno

Programa xeral de actividade

A aprobación do programa xeral de actividades

Orzamento ordinario

A aprobación e liquidación do orzamento ordinario

Programas de investimento

A aprobación de programas de investimento

Programa xeral de actividade

A aprobación do programa xeral de actividades

Orzamento ordinario

A aprobación e liquidación do orzamento ordinario

Programas de investimento

A aprobación de programas de investimento

Bens mobles e inmobles

A adquisición de bens mobles e inmobles destinados ao cumprimento do obxecto do consorcio

Convenios

A aprobación de cantos convenios sexan precisos para o cumprimento dos seus fins

Achegas do sector público

O artellamento de programas que reciban achegas do sector público comunitario, estatal, autonómico ou local, e dos sectores privados, universitarios ou organizacións internacionais

Contratos

A aprobación e adxudicación de cantos contratos sexan precisos para o cumprimento dos seus fins

Gastos e pagamentos

A autorización e disposición de gastos e pagamentos dentro dos límites orzamentarios, agás delegación expresa

Incorporación ao Consorcio

A aprobación de incorporación ao Consorcio doutras universidades ou entidades públicas ou privadas, de acordo co previsto nestes estatutos

Accións administrativas e xudiciais

A aprobación das accións administrativas e xudiciais

Interpretar os estatutos

Interpretar os estatutos do Consorcio e establecer as normas de réxime interno e as complementarias que sexan precisas, de acordo coa lexislación vixente

Modificación dos estatutos

Acordar a modificación dos estatutos, a separación de membros do Consorcio por incumprimento, ou a extinción do Consorcio

Normas de réxime interno

A aprobación de normas de réxime interno do Consorcio

Calquera outra de índole xeral e análogas ás anteriores conforme a lexislación vixente

 

Comisión executiva

Poderá nomearse unha comisión executiva de conformidade coas normas de réxime interno do consorcio á que se lle poderán delegar parte das funcións do Consello de Goberno, así como as decisións en materia de xestión ordinaria que afecten a totalidade das entidades consorciadas

Scroll ao inicio