Consorcio Interuniversitario de Galicia

Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións de xestión universitaria de Galicia

313, Turnitin, Proc. Borrado Doc. Repositorio

Procedementos Antiplaxio

Plataforma Turnitin

Procedemento de borrado permanente

Documentos almacenados no repositorio (En depósito)

Procedemento de borrado permanente

Para instructores / PDI / PAS

Entre na súa conta e seleccione o nome da clase que contén o documento que desexa borrar de xeito permamente.

Confirme que está na páxina “HOME” ao inicio da súa Web de Turnitin.

Unha vez seleccionada a clase, seleccione a opción “Ver” para visualizar todos os documentos subidos a este exercicio / clase. Si ten mais de un exercicio configurado, asegurese de seleccionar o exercicio que conten o documento a eliminar de xeito permamente.

Unha vez visualizados todos os documentos do exercicio seleccionado, confirme cales son os documentos que desexa eliminar. Seleccione os documentos marcando sobre o cadro que ten a izquerda da columna “AUTOR”.

Unha vez seleccionados todos os documentos que quere eliminar de xeito permanente presione sobre o botón “Eliminar”. Logo, seleccione a opción “Solicitar eliminación permanente”. NON selecciones a opción “Quitar de la bandeja de entrada”. Esta última opción retira o documento do repositorio de Turnitin.

NON selecciones a opción “Quitar de la bandeja de entrada”. Esta última opción retira o documento da bandexa pero deixa unha copia no repositorio polo que próximos documentos subidos por toda a comunidade seguiran confrontándose co documento eliminado da bandexa. Esta opción non retira o documento de toda a plataforma de Turnitin. Só o retira da súa bandexa. 

Vostede non é o que finalmente elimina o documento. É o administrador/a da súa facultade ou centro o que confirmará esta solicitude. Recorde falar co administrador/a da súa facultade/centro para que faga a culminación de este proceso.  

Indique a razón da eliminación para efectos do expediente de seguimento do documento. O administrador/a recibirá esta información cando teña que confirmar ou non o borrado definitivo.

Por último e para asegurar que efectivamente quere eliminalo a plataforma indicaralle que ten que escribir a palabra “ELIMINAR” para pechar este proceso pola súa parte como instrutor/a. 

Confirme co seu/sua administrador/a que lle chegou un correo para que culmine o proceso. 

Scroll ao inicio